การก่อสร้าง

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดให้สถาปนิกชาวจีนจากมณฑลเสฉวน เป็นผู้ออกแบบการก่อสร้างโดยยึดเอาศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบซูโจว เป็นโครงสร้างของอาคาร โดยมีกำแพงล้อมรอบตัวอาคารทั้งหมดสี่ด้าน ภายในประกอบด้วยสวนหิน และสระบัว ศาลาดูปลา ที่สร้างตามแบบดั้งเดิมของจีน แล้วได้ให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างจากมณฑลยูนานเป็นผู้ทำการก่อสร้าง โดยวัสดุที่จำเป็นและเป็นเอกลักษณ์ สำคัญของจีนได้นำมาจากประเทศจีนทั้งสิ้น เช่น กระเบื้องหลังคา รูปปั้นประดับหลังคา สิงโตแกะสลักด้วยหินอ่อนเฝ้าหน้าศูนย์ ตลอดจนรูปแบบประตูวงพระจันทร์ หลังคาลวดลายจีน ใช้เวลาในการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 7 เดือน คิดเป็นมูลค่าการก่อสร้าง ประมาณ 60 ล้านบาท