พันธกิจของศูนย์

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ได้กำหนดพันธกิจที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้
1) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการสอนภาษาจีน (Improve Chinese teaching quality)
2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน (Sino-Thai relationship develop)
3) เสริมสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมของทั ้งสองประเทศ (Sino – Thai Cultural Exchange)
4) จัดสัมมนาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับจีน (Seminars and activities related on China and Thailand)