ภารกิจของศูนย์

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ได้กำหนดภารกิจที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้

  1. เป็นศูนย์กลางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนให้มีมาตรฐาน
  2. เป็นสถาบันพัฒนาครูสอนภาษาจีน (Chinese Teacher Training) 
  3. เป็นศูนย์ทดสอบความรู้ภาษาจีนตามมาตรฐาน ( Chinese Language Certified Center )
  4. จัดการสัมมนาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับจีนหรือความสัมพันธ์ไทย - จีน (Seminars)
  5. เสริมสร้างความเข้าใจทางศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ (Cultural Exchange)
  6. เสริมสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ไทย - จีน
  7. จัดอบรมหลักสูตรภาษาจีนให้แก่ผู้สนใจทั้งในประเทศไทย และประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง