ประชุมเตรียมการโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมวดหมู่ข่าว: Planning-ข่าวสาร

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ส่วนนโยบายและแผนจัดการประชุมเตรียมการโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจัดประชุมแบบออนไลน์ zoomโดยมี อาจารย์ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนหัวหน้าส่วนนโยบายและแผน และพัชรภร ปอนสืบ หัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณภายนอก ส่วนนโยบายและแผน ชี้แจงเตรียมการโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีหน่วยงานเข้ารับฟัง ประกอบด้วย

  • ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ (โครงการการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกาแฟอาราบิก้าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน)
  • ศูนย์บริการวิชาการ (โครงการการพัฒนาครูมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเชียงรายให้เป็น Learning Coach ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ขับเคลื่อนด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21)
  • สำนักวิชาจีนวิทยา (โครงการพัฒนาศักยภาพการสอนของครูกลุ่มสาระวิชาภาษาจีนระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือ)
  • สวนพฤกษศาสตร์ฯ (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ)

ในการนี้ได้มอบทิศทางการบริหารจัดการโครงการ งบประมาณร่วมถึงการเตรียมแผนการดำเนินงาน พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามแผน งบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งโครงการดังกล่าวช่วยให้ขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และช่วยให้ประชาชน ผู้ประกอบการ ฯ รวมถึงการบริการแก่ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ เป็นส่วนรวมสังคมแห่งการเรียนรู้ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง รวมถึงการฟื้นฟูและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วย

 |   |  322 ครั้ง