ศิลาฤกษ์

ศิลาฤกษ์

     เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2543 ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนี้ ได้รับ พระมหากรุณาธิคุณโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน มาเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่สถานที่แห่งนี้ จากนั้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2546 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อ “ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร” และได้เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547