วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม

วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันวิชาการเพื่อพัฒนาการสอนภาษาจีน และส่งเสริมความร่วมมือทางศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างไทย -จีน