ปณิธาน - วิสัยทัศน์

ปณิธาน
มุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างทักษะ ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้บริการวิชาการด้านการสอน และการอบรมความรู้ภาษาจีน เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน สังคม และประเทศ

วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันวิชาการเพื่อพัฒนาการสอนภาษาจีน และส่งเสริมความร่วมมือทางศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างไทย -จีน