วิสัยทัศน์-คำขวัญ

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างทักษะ ความรู้ด้านภาษาจีน บริการวิชาการด้าน การสอน และการอบรมความรู้ภาษาจีน เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน สังคม และประเทศ โดยศูนย์ฯ ได้กำหนด วิสัยทัศน์ของหน่วยงานไว้ ดังนี้

  1. เป็นสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกำไร (Non-profit Organization)
  2. เป็นสถาบันวิชาการเพื่อพัฒนาการสอนภาษาจีน
  3. เป็นหน่วยงานที่จะประสานความร่วมมือทางศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างไทย - จีน