การเผยแพร่วัฒนธรรมภายใต้นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของกลุ่มชนชาติต่างๆ ในประเทศจีน

หมวดหมู่ข่าว: sclc-ชีพจรจีน

คอลัมน์ออนไลน์ "ชีพจรจีน" ประจำเดือนมิถุนายน 2565

เรื่อง การเผยแพร่วัฒนธรรมภายใต้นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของกลุ่มชนชาติต่างๆ ในประเทศจีน

โดย อาจารย์ ดร.นิสรีน หวังตักวาดีน

 

 

         การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะนำไปการพัฒนาคุณภาพชีวิต นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเป็นนโยบายที่บ่งบอกถึ'ศักยภาพการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของจีนอย่างชัดเจน นโยบายดังกล่าวยังเป็นส่วนสำคัญในการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม การปฎิสัมพันธ์กันของผู้คน ตั้งแต่การดำเนินนโยบายดังกล่าวในปีค.ศ. 2013 สะท้อนให้เห็นถึงผู้นำจีนที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวาง การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเผยแพร่วัฒนธรรมของกลุ่มชนชาติที่อยู่ทางภาคตะวันตกของจีน

         การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ให้เป็นรูปธรรม จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทางรัฐบาล ในการประชุมสมัชชาของจีนตรงกับเดือนมีนาคม ในเดือนดังกล่าวตรงกับเทศกาล “ ซานตัวเจ๋ย ” ( 三多节) ของกลุ่มชนชาติหน่าซี กลุ่มชนชาติหน่าซีเป็นหนึ่งในกลุ่มชนชาติที่มีจำนวนน้อยที่สุดของจีน มีประชากร 3 แสนกว่าคนกลุ่มชนชาติดังกล่าวส่วนมากอาศัยอยู่ในเมืองลี่เจียงของมณฑลยูนนาน เป็นกลุ่มชนชาติที่ผูกติดกับความเชื่อดั้งเดิมและนับถือผี วัฒนธรรมต่างๆ ของสะท้อนผ่านตัวอักษรภาพและภาษา “ตงปา” (东巴)

         ในการประชุมดังกล่าวผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมชาวหน่าซีแต่งตัวชุดหน่าซีอย่างสวยงามและผู้แทนกลุ่มจากกลุ่มชนชาติต่างๆ ได้ร่วมแสดงความยินดีกันพร้อมหน้าพร้อมตา ฝ่ายรัฐยังส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาแฟลตฟอร์มสืบทอดอักษร “ตงปา”(东巴)ของกลุ่มชนชาติหน่าซีอย่างเป็นทางการ ในแฟลตฟอร์มดังกล่าวมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประเทศต่างๆ จำนวน 11 ประเทศ

         นอกจากรูปแบบข้างต้นแล้วยังมีโครงการอีกจำนวนไม่น้อยที่ฝ่ายรัฐบาลเป็นผู้ให้การส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เช่นสถานที่ท่องเที่ยวเก้าจอมสิบสองเชียง(告庄西双景) ในเมืองสิบสองปันนา เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่ครบวงจร มีศูนย์การค้า โรงแรมระดับห้าดาว ร้านค้าร้านอาหารและสามารถสัมผัสบรรยากาศที่ผสมผสานระหว่างกลุ่มชาชาติไทลื้อและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ การส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรมของรัฐบาล เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเผยแพร่ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาติที่ยั่งยืน

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

http://thai.cri.cn/.../170a8924-320d-1646-e1b4...

http://m.haiwainet.cn/.../2018/0313/content_31278038_1.html

https://thematter.co/thinkers/naxi-and-joseph-rock/69896

https://www.sohu.com/a/500608468_121124723

 

 

 |   |  104 ครั้ง