บุคลากร

รองศาสตราจารย์
ดร.นันทนา คชเสนี

รองอธิการบดี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร

 

อาจารย์ศุภกร คนคล่อง 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร

 

เจ้าหน้าที่บริหาร (ประจำเชียงราย)

นางสาวฐิติญาณี จันทร์ต๊ะ

นายเอกวัฒน์ ใจด้วง

นางสาววราภรณ์ เกิดสว่าง

นางสาวนัฐธิดา วงค์พุทธรังสี

เจ้าหน้าที่บริหาร (ประจำกรุงเทพฯ)

นางสาวชญนัฐ ศรีจรูญเรือง