บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์

รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร

อาจารย์อรทัย ยอดแย้มพราย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร

เจ้าหน้าที่บริหาร (ประจำเชียงราย)

นางสาวฐิติญาณี จันทร์ต๊ะ

นางสาวกนกวรรณ ไชยรัง

เจ้าหน้าที่บริหาร (ประจำกรุงเทพฯ)

นางสาวชญนัฐ ศรีจรูญเรือง