ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการ ส่งบทความด้านจีนวิทยาเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารจีนวิทยาปีที่ 16

หมวดหมู่ข่าว: sclc-ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารจีนวิทยา เปิดรับพิจารณาบทความวิชาการ 3 ภาษา ประกอบด้วย ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องในด้านจีนวิทยา เช่น ภาษา วรรณคดี การแปล ประวัติศาสตร์ การเรียนการสอน ตลอดจนสาขาทางจีนวิทยาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบบทความวิจัย (Research Articles) บทความวิชาการ (Academic Articleและบทความปริทัศน์ (Review Articles)

รายละเอียดเพิ่มเติ่ม https://rs.mfu.ac.th/ojs3/index.php/jsino/index

  • 1736 ครั้ง