โครงการเสวนาวิชาการด้านจีนศึกษา ชุด “ล่องกระแสจีน” ครั้งที่ 3

หมวดหมู่ข่าว: sclc-กิจกรรมการเรียน การสอน

วันที่ 11 มีนาคม 2566 ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรได้ดำเนินการจัดโครงการเสวนาวิชาการด้านจีนวิทยา ชุด “ล่องกระแสจีน” ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “หลักสูตรภาษาจีนวิชาชีพ Now & Future”  โดยเป็นการถ่ายทอดสดบนเฟสบุ๊คเพจ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มฟล. (ลิ้งค์เพจ) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริวรรณ แสนยากุล ตัน รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นวิทยากรภายนอกบรรยายในหัวข้อ “ภาพรวมหลักสูตรภาษาจีนวิชาชีพของมหาวิทยาลัยเอกชน ในประเทศไทย” และอาจารย์ ดร.ธีรภาพ ปรีดีพจน์ คณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรภายในบรรยายในหัวข้อ “หลักสูตรภาษาจีนวิชาชีพของมหาวิทยาลัยรัฐ ในประเทศไทย” รวมถึงอาจารย์ Nanwang Yu อาจารย์ประจำสำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรภายในบรรยายในหัวข้อ “หลักสูตรภาษาจีนวิชาชีพของมหาวิทยาลัยในประเทศจีน”  เพื่อเป็นเวทีแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภาพรวมหลักสูตรภาษาจีนวิชาชีพที่มีอยู่ของไทยทั้งในปัจจุบัน และอนาคต อีกทั้งยังสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเสวนาไปเผยแพร่ พัฒนา ปรับใช้และต่อยอดในอนาคตได้

Link รายละเอียดเพิ่มเติม : 
https://www.facebook.com/mfuchinesecenter/videos/143984461630870

 |   |  722 ครั้ง