โครงการเสวนาวิชาการด้านจีนศึกษา ชุด “ล่องกระแสจีน” ครั้งที่ 2

หมวดหมู่ข่าว: sclc-กิจกรรมการเรียน การสอน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรได้ดำเนินการจัดโครงการเสวนาวิชาการด้านจีนวิทยา ชุด “ล่องกระแสจีน” ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “อุตสาหกรรมบันเทิงจีน และการส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิงไทยสู่ตลาดจีน”  โดยเป็นการถ่ายทอดสดบนเฟสบุ๊คเพจ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มฟล. (ลิ้งค์เพจ) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ฐณยศ โล่ห์พัฒนานนท์ นักวิจัยด้านความมั่นคงและวัฒนธรรมสัมพันธ์เอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรภายนอกบรรยายในหัวข้อ “โอกาสไทย ในตลาดจีน”และอาจารย์รัญญา กันทะกูล อาจารย์ประจำสำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรภายในบรรยายในหัวข้อ “ภาพรวมตลาดอุตสาหกรรมบันเทิงจีนและพัฒนาการของละครไทยในตลาดจีน” เพื่อเป็นเวทีแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลเชิงลึกด้านตลาดอุสาหกรรมบันเทิงทั้งในประเทศจีน และอุตสาหกรรมบันเทิงของไทยที่มีอิทธิพลในตลาดประเทศจีน  อีกทั้งสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเสวนาไปเผยแพร่ พัฒนา ปรับใช้และต่อยอดในอนาคตได้

 

link รายละเอียดเพิ่มเติม :  https://www.facebook.com/mfuchinesecenter/videos/235296892286490

 |   |  694 ครั้ง