โครงการ “การแข่งขันขับกลอนจีน ร้อยสัมพันธ์ไทย-จีน ครั้งที่ 1”

หมวดหมู่ข่าว: sclc-กิจกรรมการเรียน การสอน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดโครงการ การแข่งขันขับกลอนจีน ร้อยสัมพันธ์ไทย-จีน ครั้งที่ 1’’ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ณ โถงกิจกรรม อาคาร 12 ปี สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนภาษาจีนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยาเข้าใจและสัมผัสถึงมนต์เสน่ห์วัฒนธรรมจีนผ่านการขับกลอนจีน ในหัวข้อ “สร้างมิตรภาพผ่านบทกลอน สื่อรักผ่านการออกเสียง” และเพื่อเป็นการสร้างเวทีแสดงความสามารถและทักษะการแสดงออกด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ภายในการแข่งขันแบ่งเป็นรอบคัดเลือก วันที่ 27 ตุลาคม 2565 รูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม SCL 204 อาคาร 12 ปี สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตัดสินผลงานที่นักเรียนส่งเข้าประกวดดังต่อไปนี้

     1.อาจารย์ ดร.พรภวิษย์ หล้าพีระกุล  อาจารย์ประจำสำนักวิชาจันวิทยา 

     2.Ms. Lei Chen อาจารย์ชาวจีนประจำสถาบันขงจื่อฯ 

     3.Ms. Qi Liu ครูอาสาสมัครชาวจีนประจำสถาบันขงจื่อฯ

และรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ณ โถงกิจกรรม อาคาร 12 ปี สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตัดสินผลงานที่นักเรียนส่งเข้าประกวดดังต่อไปนี้

     1.Assoc. Prof. Dr.Tao Zhang  ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

     2.อาจารย์ ดร.ธีรภาพ  ปรีดีพจน์ คณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา  

     3.ศาสตราจารย์ Ronglin Cen อาจารย์ประจำสำนักวิชาจีนวิทยา

4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Caijun  Lin อาจารย์ประจำสำนักวิชาจันวิทยา

Link รายละเอียดเพิ่มเติม 

https://mp.weixin.qq.com/s/T_NpelGcy06D69x4quaXaw?fbclid=IwAR0IappYVXW5sbgYjM6vC4Q1IFXBx414NYRaiDxKpty6y6mdfxHBvJQows8

 |   |  711 ครั้ง