โครงการแนะแนวทุนการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน

หมวดหมู่ข่าว: sclc-กิจกรรมการเรียน การสอน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดโครงการแนะแนวทุนการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งประกอบไปด้วย ทุนรัฐบาลจีน ทุนสถาบันขงจื่อและทุนมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเป็นการแนะนำทุนการศึกษาต่างๆของประเทศจีน และการเตรียมเอกสารต่างๆเพื่อใช้ขอยื่นพิจารณา รวมไปถึงการให้คำชี้แนะในการขอทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาสำนักวิชาจีนวิทยาและสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ(สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน) รวมไปถึงผู้ที่สนใจทุนการศึกษาของประเทศจีน ณ ห้องเรียน E4-A714 อาคารพลเอกสำเภาชูศรี (E4) ซึ่งภายในโครงการมี Miss Chen Lei อาจารย์ชาวจีนประจำสถาบันขงจื่อฯ และMiss Hatipada Sudajan เจ้าหน้าที่บริหารประจำสถาบันขงจื่อฯ เป็นวิทยากรภายในมาให้ความรู้ และร่วมแชร์ประสบการณ์ในการเรียนต่อที่สาธารณรัฐประชาชนจีน

Link รายละเอียดเพิ่มเติม

 https://mp.weixin.qq.com/s/mSoOMZfxfpMXXhNfxOYt5A?fbclid=IwAR0fXyfkdKgTNBBtr8Vzvqe5K3410TgJ34UFBrAHXzqGfSggwO1T71aK9K4

 |   |  701 ครั้ง