โครงการค่ายสัมผัสภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2566 โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก

หมวดหมู่ข่าว: sclc-กิจกรรมการเรียน การสอน

ช่วงระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2566 ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ได้จัดทำโครงการค่ายสัมผัสภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2566 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ ปีที่ 6 โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก จำนวน 74 คน

โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ มีชัยโย รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยสนับสนุนวิจัยจีนศึกษา ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และแนะนำศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรโดยนายภาณุพงศ์ จันทร์ณรงค์ศร และนางสาวนัฐธิดา วงค์พุทธรังสี กิจกรรม Campus Tour มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยคณะทำงาน ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร  มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบ่งเป็น 2 ฐาน

ฐานที่ 1 : หัวข้อความรู้ทั่วไปเก่ี่ยวกับจีน โดยอาจารย์ผู้สอน : อาจารย์รัญญา กันทะกูล และอาจารย์เอกชัย ทวีปวรชัย อาจารย์ประจำสักนักวิชาจีนวิทยา  

ฐานที่ 2 : หัวข้อเขียนพู่กันจีน โดย อาจารย์ Qin Xaioxian (อาจารย์ฉิน เสี่ยวเซียน) อาจารย์ชาวจีนประจำสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาและเพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้านวัฒนธรรมจีน ให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติม ลงมือปฏิบัติจริงเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน รวมถึงเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อวัฒนธรรมจีน

 |   |  718 ครั้ง