โครงการค่ายฝึกฟิตพิชิตโลกกว้าง (Anuban Chiang Mai Achieving Excellence Together)

หมวดหมู่ข่าว: sclc-กิจกรรมการเรียน การสอน

วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565

โครงการค่ายฝึกฟิตพิชิตโลกกว้าง (Anuban Chiang Mai Achieving Excellence Together)

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการค่ายฝึกฟิตพิชิตโลกกว้าง (Anuban Chiang Mai Achieving Excellence Together) สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กว่า 61 คน ณ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนในชีวิตประจำวัน เตรียมความพร้อมเพิ่มพูนความมั่นใจในการใช้ชีวิตในต่างแดน

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พรภวิษย์ หล้าพีระกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดกิจกรรม

กล่าวปฐมนิเทศและแนะนำหลักสูตร โดยอาจารย์ถิรายุ อิทร์แปง หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนสมัยใหม่ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และหัวหน้าโครงการ

กิจกรรม Campus Tour มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยคณะทำงาน ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร

กิจกรรมเรียนรู้แบ่งเป็น 4 ฐาน

ฐานที่ 1:หัวข้อการสั่งอาหาร โดยอาจารย์รัญญา กันทะกูล

ฐานที่ 2:หัวข้อการอ่านป้ายสนามบิน รถเมล์ รถไฟฟ้าความเร็วสูง และการขอความช่วยเหลือ โดยอาจารย์ณัฐสรัญ ลักษณะปีติ

ฐานที่ 3:หัวข้อการถ่ายรูป โดยอาจารย์ฉัตกฤษ รื่นจิตต์

ฐานที่ 4:หัวข้อเงินหยวน โดยอาจารย์อาทิตย์ มาตรงามเมือง

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก และสามารถเสริมสร้าง พัฒนาและเพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้านวัฒนธรรมจีน ให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติม ลงมือปฏิบัติจริงเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน รวมถึงเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อวัฒนธรรมจีน

 |   |  712 ครั้ง