"โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูภาษาจีน" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

หมวดหมู่ข่าว: sclc-กิจกรรมการเรียน การสอน

วันที่ 7 - 23 ตุลาคม 2565
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร จัด"โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูภาษาจีน" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ให้แก่นักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 จำนวน 35 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เพื่อให้นักศึกษากลุ่มนี้ สามารถนำองค์ความรู้ เทคนิค และแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในทักษะต่างๆ อาทิ หลักภาษาจีน การสอนภาษาจีนผ่านกิจกรรม รวมไปถึงการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมจีนให้แก่ผู้เรียน ไปจัดการเรียนการสอนได้ ในระหว่าง การฝึกสอนตามสถาบันศึกษาในอนาคต

 
หลักสูตรการสอน

- เน้นพัฒนาศักยภาพในด้านการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน

- เพิ่มทักษะ เทคนิคในการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน

- ใช้ภาษาจีนในการอบรมตลอดหลักสูตร

- จัดทัศนศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

- มีเจ้าหน้าที่ดูแลระหว่างการจัดอบรม และออกทัศนศึกษา

Link ประมวลภาพกิจกรรม : https://www.facebook.com/mfuchinesecenter/videos/746430373154047 

 |   |  726 ครั้ง