โครงการค่ายสัมผัสภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2566 โรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: sclc-กิจกรรมการเรียน การสอน

วันที่ 17 ธันวาคม 2565  ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการจัดโครงการ “ค่ายสัมผัสวัฒนธรรมจีน” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนพานพิทยาคมจำนวน 71 คน             

เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาและเพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้านวัฒนธรรมจีน ให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติม ลงมือปฏิบัติจริงเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน รวมถึงเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อวัฒนธรรมจีน

ซึ่งภายในค่ายสัมผัสวัฒนธรรมจีนมีการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบ่งเป็น 4 ฐาน

ฐานที่ 1 : ศิลปะการป้องกันตัวแบบจีน โดย อาจารย์ Hu Qing ครูอาสาสมัครประจำสถาบันขงจื่อฯ

ฐานที่ 2 : ศิลปะการชงชาแบบจีน โดย อาจารย์ Ouyang Xi ครูอาสาสมัครประจำสถาบันขงจื่อฯ

ฐานที่ 3 : ศิลปะการขับร้องเพลงจีน โดย อาจารย์ Liu Qi ครูอาสาสมัครประจำสถาบันขงจื่อฯ

ฐานที่ 4 : ศิลปะการเต้นระบำจีน โดย อาจารย์ Li Jialin ครูอาสาสมัครประจำสถาบันขงจื่อฯ

Link รายละเอียดเพิ่มเติม 

https://mp.weixin.qq.com/s/AI6igfT_NIyhLBhR-_wmig?fbclid=IwAR2sRJ6b77RvkVZjypA3TTBt0pPRMACxTc-V74Dg6OZPKyT373W2AW21eaA

 

 |   |  693 ครั้ง