โครงการค่ายสัมผัสภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2566 โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดเชียงราย และ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: sclc-กิจกรรมการเรียน การสอน

วันที่ 14 มกราคม 2566 ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการจัดโครงการ “ค่ายสัมผัสวัฒนธรรมจีน” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม และโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม จำนวน 55 คน เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาและเพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้านวัฒนธรรมจีน ให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติม ลงมือปฏิบัติจริงเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน รวมถึงเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อวัฒนธรรมจีน ซึ่งภายในค่ายสัมผัสวัฒนธรรมจีนมีการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบ่งเป็น 4 ฐาน

ฐานที่ 1 : ศิลปะการวาดหน้ากากงิ้วจีน โดย อาจารย์ Chen Lei อาจารย์ประจำสถาบันขงจื่อฯ

ฐานที่ 2 : ศิลปะการตัดกระดาษแบบจีน โดย อาจารย์ Ren Li อาจารย์ประจำสถาบันขงจื่อฯ

ฐานที่ 3 : การเล่นเครื่องดนตรีจีน (กู่เจิ้ง) โดย อาจารย์ Tan Hong อาจารย์ประจำสถาบันขงจื่อฯ

ฐานที่ 4 : ศิลปะการป้องกันตัวแบบจีน โดย อาจารย์ Fan Zishuo ครูอาสาสมัครประจำสถาบันขงจื่อฯ

 

 |   |  698 ครั้ง