โครงการค่ายสัมผัสวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2566 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: sclc-กิจกรรมการเรียน การสอน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรได้ดำเนินการจัดโครงการ “ค่ายสัมผัสวัฒนธรรมจีน” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 73 คน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.พรภวิษย์ หล้าพีระกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร เป็นประธานในพิธีเปิดงานและแนะนำศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร โดยนายภาณุพงศ์ จันทร์ณรงค์ศร และนางสาวนัฐธิดา วงค์พุทธรังสี กิจกรรม Campus Tour มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยคณะทำงาน ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร  มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบ่งเป็น 2 ฐาน
ฐานที่ 1 : หัวข้อตัดกระดาษจีน โดย อาจารย์ Liu Qi (อาจารย์หลิว ชี)
ฐานที่ 2 : หัวข้อวาดภาพหน้างิ้วจีน โดย อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ Chen Lei (อาจารย์เฉิน เหล่ย)  
โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาและเพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้านวัฒนธรรมจีน ให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติม ลงมือปฏิบัติจริงเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน รวมถึงเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อวัฒนธรรมจีน

Link รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/mfuchinesecenter/videos/3373337532916565

 |  1249 ครั้ง